Belyaev, O., Blons’kyi, I., Brodyn, M., Vakulenko, O., Valakh, M., Kochelap, V., Poperenko, L., Rudko, G., Syzov, F., Tarasov, G., & Yukhymchuk, V. (2021). Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 66(1), 91. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.91