Bakai, O., Bar’yakhtar, V., Bulavin, L., Zagorodny, A., Loktev, V., Storizhko, M., Shulga, M., Yukhnovskyi, I., Gusynin, V., Zinovjev, G., Pashitskii, E., Petrov, E., Jenkovszky, L., Kobushkin, O., & Kukhtin, V. (2020). To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukrainian Journal of Physics, 65(7), 647. https://doi.org/10.15407/ujpe65.7.647