Bazaliy, Y. B., Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Loktev, V. M., & Yu, L. (2019). To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov. Ukrainian Journal of Physics, 64(12), 1154. https://doi.org/10.15407/ujpe64.12.1154