Bar’yakhtar, V. G., Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Mryglod, I. M., Shul’ga, M. F., & Yukhnovs’kyi, I. R. (2019). To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics, 64(8), 776. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776