Bar’yakhtar, V., Zagorodny, A., Loktev, V., Mryglod, I., Shul’ga, M., & Yukhnovs’kyi, I. (2019). To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics, 64(8), 776. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776