Prokopenko, O. V., Bozhko, D. A., Tyberkevych, V. S., Chumak, A. V., Vasyuchka, V. I., Serga, A. A., Dzyapko, O., Verba, R. V., Talalaevskij, A. V., Slobodianiuk, D. V., Kobljanskyj, Y. V., Moiseienko, V. A., Sholom, S. V., & Malyshev, V. Y. (2019). Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity. Ukrainian Journal of Physics, 64(10), 888. https://doi.org/10.15407/ujpe64.10.888