Neimash, V. B., Nikolenko, A. S., Strelchuk, V. V., Shepelyavyi, P. Y., Litvinchuk, P. M., Melnyk, V. V., & Olkhovyk, I. V. (2019). Influence of Laser Light on the Formation and Properties of Silicon Nanocrystals in a-Si/Sn Layered Structures. Ukrainian Journal of Physics, 64(6), 522. https://doi.org/10.15407/ujpe64.6.522