Chekhun, V. F., Chalyy, K. A., Zabashta, Y. F., Vergun, L. Y., & Batsak, B. V. (2019). Medical Physics: Molecular Aspects. Ukrainian Journal of Physics, 60(9), 892. https://doi.org/10.15407/ujpe60.09.0892