Bolesta, I. M., Rovetskii, I. N., Yaremko, Z. M., Karbovnyk, I. D., Velgosh, S. R., Partyka, M. V., Gloskovskaya, N. V., & Lesivtsiv, V. M. (2019). On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals. Ukrainian Journal of Physics, 60(11), 1143. https://doi.org/10.15407/ujpe60.11.1143