Belyaev, O. Y., Valakh, M. Y., Venger, Y. F., Klad’ko, V. P., Kochelap, V. O., Litovchenko, V. G., Lysenko, V. S., Syzov, F. F., Babych, V. M., Dmytruk, M. L., Kolomoets, V. V., Konakova, R. V., Korbutyak, D. V., Melnyk, V. P., Prokopenko, I. V., Romanyuk, B. M., Tomashyk, V. M., & Vorobkalo, F. M. (2019). Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 60(12), 1268. https://doi.org/10.15407/ujpe60.12.1268