Popovych, V. I., Ievtushenko, A. I., Lytvyn, O. S., Romanjuk, V. R., Tkach, V. M., Baturyn, V. A., Karpenko, O. Y., Dranchuk, M. V., Klochkov, L. O., Dushejko, M. G., Karpyna, V. A., & Lashkarov, G. V. (2019). Effect of Argon Deposition Pressure on the Properties of Aluminum-Doped ZnO Films Deposited Layer-by-Layer Using Magnetron Sputtering. Ukrainian Journal of Physics, 61(4), 325. https://doi.org/10.15407/ujpe61.04.0325