Glinchuk, M. D., Loktev, V. M., Pashitskii, E. A., Pashkevich, Y. G., Ryabchenko, S. M., Soskin, M. S., Sugakov, V. I., Tolpygo, S. K., & Shatalov, V. M. (2019). To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994). Ukrainian Journal of Physics, 61(5), 459. https://doi.org/10.15407/ujpe61.05.0459