Kudrya, V. Y., Yashchuk, V. M., Dubey, I. Y., Kovalyuk, K. I., Batsmanova, O. I., Mel’nik, V. I., Klishevich, G. V., Naumenko, A. P., & Kudrya, Y. M. (2019). The Spectral Properties of the Telomere Fragments. Ukrainian Journal of Physics, 61(6), 516. https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0516