Berezina, G. P., Galaydych, K. V., Kniaziev, R. R., Linnik, A. F., Markov, P. I., Omelaenko, O. L., Onishchenko, I. N., Pristupa, V. I., Sotnikov, G. V., Tolstoluzhsky, A. P., & Us, V. S. (2019). Multibunch Regime of Wakefield Excitation in a Plasma-Dielectric Structure. Ukrainian Journal of Physics, 61(8), 690. https://doi.org/10.15407/ujpe61.08.0690