Solomenko, O. V., Prysiazhna, O. V., Chernyak, V. Y., Lendiel, V. V., Hamazin, D. K., Martysh, E. V., Kalustova, D. O., & Prysiazhnevych, I. V. (2019). Investigation of a Microdischarge System with the Vortex Gas Flow. Ukrainian Journal of Physics, 61(11), 960. https://doi.org/10.15407/ujpe61.11.0960