Zheltonozhskyi, V. O., Savrasov, A. M., Solodovnyk, K. M., Plujko, V. A., Gorbachenko, O. M., & Davydovska, O. I. (2018). Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. Ukrainian Journal of Physics, 62(4), 285. https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0285