Zheltonozhskyi, V., Savrasov, A., Solodovnyk, K., Plujko, V., Gorbachenko, O., & Davydovska, O. (2018). Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. Ukrainian Journal of Physics, 62(4), 285. https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0285