Yukhymchuk, V. O., Valakh, M. Y., Hreshchuk, O. M., Havrylyuk, Y. O., Yanchuk, I. B., Yefanov, A. V., Arif, R. N., Rozhin, A. G., & Skoryk, M. A. (2018). Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite with Ultrasound. Ukrainian Journal of Physics, 62(5), 432. https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0432