Fedirchyk, I. I., Nedybaliuk, O. A., Chernyak, V. Y., & Demchina, V. P. (2018). Plasma-Liquid System with Reverse Vortex Flow for Plasma-Catalytic Reforming. Ukrainian Journal of Physics, 62(5), 372. https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0372