Neimash, V. B., Goushcha, A. O., Shepeliavyi, P. E., Yukhymchuk, V. O., Dan’ko, V. A., Melnyk, V. V., & Kuzmich, A. G. (2018). Mechanism of Tin-Induced Crystallization in Amorphous Silicon. Ukrainian Journal of Physics, 59(12), 1168. https://doi.org/10.15407/ujpe59.12.1168