Orlovskaya, S. G., Kalinchak, V. V., Shkoropado, M. S., Karimova, F. F., Chernyak, V. Y., & Vergun, O. Y. (2018). Investigation of the Burning of Paraffin Droplets. Ukrainian Journal of Physics, 59(4), 396. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0396