Otajonov, S., Eshchanov, B., & Isamatov, A. (2018). Study of Molecular Dynamics of Condensed States of a Substance by Spectroscopy. Ukrainian Journal of Physics, 59(3), 254. https://doi.org/10.15407/ujpe59.03.0254