Kernazhitsky, L., Shymanovska, V., Gavrilko, T., Naumov, V., Fedorenko, L., Kshnyakin, V., & Baran, J. (2018). Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder. Ukrainian Journal of Physics, 59(3), 246. https://doi.org/10.15407/ujpe59.03.0246