Vidil, A. Y., Zavislyak, I. V., & Popov, M. O. (2018). Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance. Ukrainian Journal of Physics, 59(2), 141. https://doi.org/10.15407/ujpe59.02.0141