Shvets, V., & Kozytskiy, S. (2018). Thermodynamics of Metallic Helium. Ukrainian Journal of Physics, 58(5), 458. https://doi.org/10.15407/ujpe58.05.0458