Neimash, V. B., Kupianskyi, H. D., Olkhovyk, I. V., Styopkin, V. I., Lytvynchuk, P. M., Povarchuk, V. Y., Roguts’kyi, I. S., Furmanov, Y. A., & Titarenko, S. M. (2019). Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation. Ukrainian Journal of Physics, 64(1), 41. https://doi.org/10.15407/ujpe64.1.41