Kutsevol, N., Naumenko, A., Chumachenko, V., Yeshchenko, O., Harahuts, Y., & Pavlenko, V. (2018). Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin. Ukrainian Journal of Physics, 63(6), 513. https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.513