(1)
Baran, J.; Davydova, N. A.; Drozd, M.; Ponezha, E. A.; Reznichenko, V. Y. Spectroscopic and Thermal Analyses of Ortho-Benzylphenol Crystalline Polymorphism. Ukr. J. Phys. 2018, 63, 95.