(1)
Indutnyi, I.; Yukhymchuk, V.; Mynko, V.; Mamykin, S.; Mazur, N.; Isaieva, O.; Dzhagan, V.; Danko, V.; Yefanov, V.; Korchovyy, A.; Lytvyn, P. Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering. Ukr. J. Phys. 2024, 69, 11.