(1)
Kalzhigitov, N.; Kurmangaliyeva, V.; Takibayev, N.; Vasilevsky, V. Resonance Structure of 8Be Within the Two-Cluster Resonating Group Method. Ukr. J. Phys. 2023, 68, 3.