(1)
Bondar, M.; Goncharov, O.; Dobrovolskyi, A.; Manzhara, V.; Poroshyn, V.; Tsiolko, V. In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukr. J. Phys. 2022, 67, 468.