(1)
Normuradov, M.; Khozhiev, S.; Dovranov, K.; Davranov, K.; Davlatov, M.; Khollokov, F. Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition. Ukr. J. Phys. 2023, 68, 210.