(1)
Karplyuk, K.; Kozak, M.; Zhmudskyy, O. Factorization of the Lorentz Transformations. Ukr. J. Phys. 2023, 68, 19.