(1)
Loginov, O.; Cheremnykh, O.; Krivodubskij, V.; Selivanov, Y. Kinematic Dynamo Model of a Solar Magnetic Cycle. Ukr. J. Phys. 2023, 67, 796.