(1)
Uvarov, V.; Uvarov, N.; Zagorodnii, V.; Kruk, A. Effect of Atomic Substitutions on the Electronic Structure of Pt1 – XNixMnSb Alloys (x = 0.0–1.0). Ukr. J. Phys. 2022, 67, 327.