(1)
Brodyn М. V’yacheslav Mykolayovych Starkov (to the 70th Anniver-Sary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2022, 56, 601.