(1)
Ryabitzki О.; Stanova А.; Yashchuk В.; Slominski Ю.; Smirnova А.; Kachkovski О. Investigation of Charge Waves in the Chromophore of Cation Cyanine Dyes Using 13C NMR Spectroscopy. Ukr. J. Phys. 2022, 56, 516.