(1)
Zabashta, Y.; Kovalchuk, V.; Svechnikova, O.; Bulavin, L. Determination of the Surface Tension Coefficient of Polymer Gel. Ukr. J. Phys. 2022, 67, 365.