(1)
Dzhagan, V.; Pirko, Y.; Buziashvili, A.; Plokhovska, S.; Borova, M.; Yemets, A.; Mazur, N.; Kapush, O.; Yukhymchuk, V. Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems. Ukr. J. Phys. 2022, 67, 80.