(1)
Borisenko, O.; Gorenstein, M.; Gusynin, V.; Zagorodny, A.; Zasenko, V.; Izotov, Y.; Kukhtin, V.; Lev, B.; Loktev, V.; Martynov, E.; Pashitskii, E.; Perepelytsya, S.; Petrov, E.; Ryabchenko, S.; Sinyukov, Y.; Sitenko, Y.; Shelest, A.; Shul’ga, M. In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukr. J. Phys. 2021, 66, 1009.