(1)
Litovchenko В. In Memory of Maksym Tymofiiovych Kostyshin. Ukr. J. Phys. 2012, 57, 100.