(1)
Ermokhina, N.; Nevinskiy, V.; Manorik, P.; Ilyin, V.; Tsiba, N.; Puziy, A.; Shcherbatuuk, N.; Klymchyuk, D. Synthesis of Nanotubes from Mesoporous Nanocrystalline Titanium Dioxide. Ukr. J. Phys. 2012, 57, 761.