(1)
Karachevtsev, V.; Glamazda, A.; Zarudnev, E.; Karachevtsev, M.; Leontiev, V.; Linnik, A.; Lytvyn, O.; Plokhotnichenko, A.; Stepanian, S. Glucose Oxidase Immobilization onto Carbon Nanotube Networking. Ukr. J. Phys. 2012, 57, 700.