(1)
Kaliuzhnyi, V.; Liubchenko, O.; Tymochko, M.; Olikh, Y.; Kladko, V.; Belyaev, A. Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations. Ukr. J. Phys. 2021, 66, 1058.