(1)
Degoda, V.; Brodyn, M.; Alizadeh, M.; Podust, G.; Pavlova, N.; Kozhushko, B. Dipole-Center in ZnSe Crystals. Ukr. J. Phys. 2022, 67, 62.