(1)
Belyaev, O.; Blons’kyi, I.; Brodyn, M.; Vakulenko, O.; Valakh, M.; Kochelap, V.; Poperenko, L.; Rudko, G.; Syzov, F.; Tarasov, G.; Yukhymchuk, V. Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. 2021, 66, 91.