(1)
Bilous, O. I.; Gavryushenko, D. A.; Garamus, V. I.; Gotsulskyi, V. Y.; Zabashta, Y. F.; Malomuzh, M. P.; Klepko, V. V.; Kyzyma, O. A.; Kulinskyi, V. L.; Kulish, M. P.; Petrenko, V. I.; Plevachuk, Y. O.; Ryazanov, V. V.; Sklyarchuk, V. M.; Slisenko, V. I.; Solovyov, D. V.; Chalyi, O. V.; Chalyi, K. O. To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukr. J. Phys. 2020, 65, 653.