(1)
Bakai, O. S.; Bar’yakhtar, V. G.; Bulavin, L. A.; Zagorodny, A. G.; Loktev, V. M.; Storizhko, M. Y.; Shulga, M. F.; Yukhnovskyi, I. R.; Gusynin, V. P.; Zinovjev, G. M.; Pashitskii, E. A.; Petrov, E. G.; Jenkovszky, L. L.; Kobushkin, O. P.; Kukhtin, V. V. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukr. J. Phys. 2020, 65, 647.