(1)
Bakai, O.; Bar’yakhtar, V.; Bulavin, L.; Zagorodny, A.; Loktev, V.; Storizhko, M.; Shulga, M.; Yukhnovskyi, I.; Gusynin, V.; Zinovjev, G.; Pashitskii, E.; Petrov, E.; Jenkovszky, L.; Kobushkin, O.; Kukhtin, V. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). UJP 2020, 65, 647.