(1)
Siusko, Y.; Svoboda, V.; Stockel, J.; Garkusha, I.; Solyakov, D.; Girka, I.; Volkov, V.; Bondar, D.; Kondratenko, V.; Boychenko, A.; Krupka, A.; Boloto, D.; Drozdov, D.; Salmin, O.; Shchibrya, A. Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance. Ukr. J. Phys. 2021, 66, 231.